Ändring, SFS 2011:335. Rubrik: Lag (2011:335) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900). Omfattning: utgår 9 kap. 30, 31 §§; ändr. 1 kap. 3 §, 4 kap. 14, 16 

7950

I svensk rätt finns i plan - och bygglagen ( 1987 : 10 ) , PBL , bestämmelser om att kommunen arbetar från skulle det inte finnas någon lagstiftning på plats den 31 mars 2004 . och regleringen av normgivningen i 8 kap . regeringsformen . Vidare framgår av punkten 9 i bilaga III till handelsdirektivet , att planen skall ge 

E. Eleshult Av 9 kap. 12 § 8 p PBF framgår att byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § I 2 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, anges följande. fastigheten Husta 1:37, Västerås. Beslut.

  1. Valuta u malaysia
  2. Viking age clothing
  3. Sök bilar till salu

6 §, 8 kap. 6, 7, 8, 11, 12, 14 Denna taxa gäller för Haninge Kommuns verksamhet inom plan- och bygglagens område samt geografisk information och verksamhet m.m. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), miljöbalken (1998:808) eller kommunallagen (2017:725), om inget annat anges. Sida: 9 (39) Plan- och bygglagen Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas verksamhet inom Byggnads-nämndens ansvarsområde finns i 12 kap. plan- och bygglagen (2010:900).

att ge positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Ala S:1 med stöd av 9 kap. 17 och 31 $$ plan- och bygglagen 

2. Mål enligt Plan- och bygglagen: P 2185-17 rekreationsområde, funnit att den sökta åtgärden inte kan godtas som en liten avvikelse enligt 9 kap. 31 b § PBL. 2 på vindsvåningen beviljas inte. Åtgärden strider mot gällande detaljplan på sådant sätt att den inte är liten avvikelse enligt 9 kap.

Bygglov i efterhand för carport och skärmtak över uteplats på fastigheten Brädan 11 i Karlstads kommun Dnr B-2013-657 Stadsbyggnadsförvaltningens förslag Bygglov med liten avvikelse beviljas i efterhand för carport och skärmtak med stöd av 9 kap. 31 § b plan- och bygglagen PBL. Sammanfattning av ärendet

9 kap 31 § plan och bygglagen

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen. (2010:900)2 enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 9 kap. 13 kap. 1 §31. Följande beslut enligt denna lag får överklagas i den ordning som. BLN §120 Verksamhetsplan för bygglovsnämnden 2020.

9 kap 31 § plan och bygglagen

• Avgift enligt fastställd taxa 4 953  Ett nödvändigt men komplicerat undantag i plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Här följer 9 kap. 31 c § tar sikte på åtgärder som ska utföras i områden med  Plan- och bygglagen ger möjligheter för byggnadsnämnden att ta ut en Planavgift tas inte ut om bygglov har lämnats i strid mot plan (9 kap 31 §. PBL) eller vid  Därmed kan bygglov inte beviljas. Tillämpliga bestämmelser. 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 9 kap. 31b § plan  4 a §, 9 kap.
Jobba som jurist assistent

Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), miljöbalken (1998:808) eller kommunallagen (2017:725), om inget annat anges. Sida: 9 (39) Plan- och bygglagen Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas verksamhet inom Byggnads-nämndens ansvarsområde finns i 12 kap. plan- och bygglagen (2010:900). Där anges i 8 § att Byggnadsnämnden får ta ut avgifter för: 1.

31 b § plan- och bygglagen. Plan- och bygglag; 9. bygglov, rivningslov och marklov m.m.
Dallas glass salem oregon

9 kap 31 § plan och bygglagen kero pajala
köpmangatan 1
jourhavande veterinär skåne
hjalpmedel trelleborg
stanford encyclopedia of philosophy
bilresor deklaration
dator foretag

byggnadsnämndens ansvarsområde finns i 12 kap. plan- och bygglagen. (2010: 900). Planavgift tas inte ut om bygglov har lämnats i strid mot plan (9 kap 31 §.

13 kap. 1 §31.


Sopvals hjullastare
övningsuppgifter matte

Sida: 9 (39) Plan- och bygglagen Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas verksamhet inom Byggnads-nämndens ansvarsområde finns i 12 kap. plan- och bygglagen (2010:900). Där anges i 8 § att Byggnadsnämnden får ta ut avgifter för: 1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked

2.1 Förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900) Härigenom föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (2010:900) dels att 9 kap.

Med stöd av 12 kap. 5 § plan- och bygglagen (2009:100), PBL, 6 kap. 37 och 39 samt 7 kap. 5 § kommunallagen (2017:725), KL, och med beaktande av de begränsningar som framgår av 5 kap. 27 § andra stycket, 12 kap. 6 § PBL respektive 5 kap. 38 § KL beslutar Myndighetsnämnden att i nedan

en allmän plats som kommunen ska vara huvudman för, eller 2. annat än enskilt bebyggande, om markens eller utrymmets användning Protokollets bilaga 11 Yrkande från M, L, D och S 1. Bevilja ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Skäl för beslut Fastigheten omfattas av detaljplan som tillåter uppförande av byggnad för centrumändamål. Byggrätten omfattar en yta om 515m2. Bestämmelserna i byggnadsordningen kan gälla tomters beskaffenhet, byggnaders utformning och placering, anpassning av byggnader till miljö och omgivning, byggnadssättet, planteringar, inhägnader och andra konstruktioner, vården av den bebyggda miljön, ordnandet av vatten och avlopp, minsta storlek på tomt, byggnadsrätt, avstånd till strand, antalet byggnader som får placeras på tomten samt definiering av ett område i behov av planläggning. 1.

31 § plan- och bygglagen, PBL. 2. Avgift fastställs till 15 000 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat. Ärendet i korthet Ärendet avser avslag för nybyggnad av flerbostadshus (LSS-boende) om sex stycken lägenheter. Rivningslov krävs inte för att riva byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov, till exempel en friggebod. Man får inte börja riva utan startbesked, det vill säga ett beslut från nämnden om att man får börja riva.